Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky o umísťování reklamní inzerce na webových stránkách internetového portálu registrovaném na internetové doméně www.bydleniok.cz, provozovaným společností PROJEKTY OK s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost PROJEKTY OK s.r.o., IČO: 25087363, DIČ: CZ25087363, se sídlem Olomouc, Lipenská 11/7, PSČ: 772 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 48456 (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetového portálu bydleníOK.cz , který je pro veřejnost přístupný především na internetové adrese (URL): http://www.bydleniok.cz

1.2 Provozovatel je oprávněn na výše uvedeném internetovém portálu poskytovat zájemcům reklamní a inzertní formáty a plochy (dále jen "Produkt")  jako jsou např. zápisy do databáze, přednostní výpisy a pozice v sekcích katalogu a na klíčová slova, grafické formáty, texty a články jako komerční sdělení apod., tak jak je specifikováno v Ceníku produktů.

1.3 Zájemce objednávající reklamní kampaně a inzerci (dále jen "Zadavatel") je fyzická nebo právnická osoba, která objednává reklamní inzerci přímo pro sebe nebo pro třetí osobu např. reklamní čí mediální agentury.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Rezervace a objednání

Reklamu a inzerci je možno rezervovat  pouze na základě písemné objednávky Zadavatele na formulářích Provozovatele k tomu určených a musejí obsahovat níže upřesněné údaje:
 •    u fyzických osob jméno, příjmení nebo název Zadavatele, u právnických osob obchodní firmu nebo název Zadavatele
 •    IČO a DIČ Zadavatele
 •    fakturační a v případě je-li odlišná i doručovací adresu Zadavatele
 •    kontaktní osobu oprávněnou jednat za Zadavatele
 •    telefon, fax, e-mail
 •    URL adresu, na kterou bude objednaný Produkt směrován
 •    označení objednávaného Produktu názvem uvedeným v Ceníku Provozovatele
 •    specifikace umístění (pozice) Produktu v případě fixního reklamního formátu nebo cena CPT (cena za tisíc zobrazení)
 •    termín reklamní kampaně, inzerce, zobrazování Produktu
 •    cena, včetně vyznačení sazby DPH a celkové ceny včetně DPH

2.2 Objednávka

Zadavatel objednává Produkt na základě písemné, faxové nebo emailové Smlouvy o dílo - zálohové  faktury, obsahující výše uvedené náležitosti, a to nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným začátkem reklamní kampaně. Tento termín je závazný i pro objednávky uzavřené smluvními obchodními partnery Provozovatele. Objednávka - Smlouva o dílo je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Zadavateli a to do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí a oznámí  toto Zadavateli emailem nebo faxem. V případech, kdy nedojde k dodržení stanovených termínů pro objednání, si Provozovatel vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování takové objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím kampaně dle objednávky.

2.3 Podklady k inzerci

Zadavatel je povinen dodat Provozovateli nejpozději 5 pracovních dnů před spuštěním reklamní kampaně podklady nutné k realizaci Smlouvy o dílo podle požadavků Provozovatele. Pokyny Provozovatele je Zadavatel povinen dodržet především u grafických typů Produktu např. bannerů. Zadavatel může výrobu grafických prvků objednat na základě Ceníku u Provozovatele. V takovém případě ručí za funkčnost objednaného grafického formátu Provozovatel. Provozovatel však již neručí za obsah reklamního sdělení, které bude vypracováno na základě písemného upřesnění Zadavatelem.

2.4 Odpovědnost Zadavatele

2.4.1 Zadavatel přijímá a nese plnou odpovědnost za kvalitu, obsah a technickou a právní bezchybnost obsahu objednaného Produktu jako celku.

2.4.2 Zadavatel je povinen nahradit Provozovateli  jakoukoliv finanční či jinou újmu nebo škodu způsobenou právní či technickou závadností reklamního sdělení, které by utrpěl v důsledku nároků uplatňovaných vůči němu jinými subjekty na základě právních předpisů chránících nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví a práva průmyslového vlastnictví včetně práva k ochranné známce.

2.5. Právo Provozovatele na odmítnutí reklamy

 Provozovatel má právo odmítnout realizaci reklamy:

 • Je-li obsah objednané reklamy v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek
 • V případě rozporu mezi zadavatelem a provozovatelem o tom, zda reklama splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor provozovatele.
 • Odporující obsahu, oborovému zaměření portálu (fenomén bydlení)
 • Propagující konkurenta Provozovatele, nebo jeho spřízněný subjekt.
 • Která svým obsahem, kvalitou nebo formou odporuje zájmům provozovatele
 • Je-li Zadavatel vůči Provozovateli v prodlení s platbou.
 • Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu, jestliže podklady k reklamě nesplňují stanovené technické podmínky (nesprávné rozměry reklamního prvku, překročení datové velikosti, generování chyb ve stránce, odkazování na nepovolenou URL apod.).
 • Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu zobrazovanou prostřednictvím tzv. tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení reklamního prvku prostřednictvím na provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří reklamu ve stránkách provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který provozovatel neakceptuje.
 • Provozovatel je povinen zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho reklamu nebo že již běžící reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému postupu vedl.

3. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

3.1. Cena

Cena je kalkulována na základě aktuálního Ceníku Provozovatele. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Zadavatel je povinen uhradit cenu za dílo v plné výši včetně DPH, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo. Obvyklá doba splatnosti je 14 dní od uzavření Smlouvy o dílo není-li ujednáno jinak. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po připsání úplné platby na účet Provozovatele.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:

1. při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 35 % z ceny objednané kampaně,

2. při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,

3. při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně,

4. při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.

4. REKLAMACE

V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel oprávněn v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí neprovedení reklamní kampaně a tím co je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení a musí být uplatněna písemně. Při oprávněné reklamaci se poskytuje náhrada přednostně  formou náhradního plnění Provozovatelem.

5. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

5.1

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.

5.2

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

5.3

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

5.4

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.

5.5

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

5.6

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

5.7.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k nalezení a k dispozici na URL adrese http://www.bydleniok.cz/vseobecne-podminky.html

5.8.

Zadavatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění závazků provozovatele a souhlas se zasíláním nabídek provozovatele (ceníku, nových formách inzerce apod.) na kteroukoli z elektronických adres, kterou uvede při komunikaci s provozovatelem.

5.9

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2008